XÂY DỰNG HACCP CHO QUY TRÌNH sản XUẤT BÁNH PHỒNG tôm | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

XÂY DỰNG HACCP CHO QUY TRÌNH sản XUẤT BÁNH PHỒNG tôm

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

Tiền thân của Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi là nhà máy bột Bích Chi, một đơn vị chế biến lương thực – thực phẩm thành lập năm 1966 dưới sự quản lý tư nhân đến năm 1975 chuyển giao cho Ban Tuyên Huấn TW.

Chính thức chuyển thành doanh nghiệp quốc doanh vào ngày16/11/1977 theo quyết định số 2492/LTTP/Cần Thơ của Bộ lương thực thực phẩm. Năm 1986 Công ty được chuyển về tỉnh quản lý.

Ngày 20/11/1991 theo Nghị định 338/HĐPT ban hành quy chế thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nhước, công ty làm thủ tục xin lập lại doanh nghiệp nhà nước.

Ngày 13/08/1997 nhà máy bột Bích Chi chính thức đổi thành Công ty thực phẩm Bích Chi theo Quyết  định số 64/QĐMB/TL của HĐBT tỉnh Đồng Tháp.

Đến năm 2001 xí nghiệp được chuyển thành Công ty Cổ phần Bích Chi. Công Ty được trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng QUACERT chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của Công Ty đã được đánh giá và phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO : 9001-2008.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi là doanh nghiệp được hình thành dưới hình thức chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, căn cứ theo quyết định 968/QĐ.UB.HC ngày 18/10/2000 của UBND tỉnh Đồng Tháp. Hoạt động theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa X kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/1999.

NỘI DUNG:

1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 4

2. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 13

3. ĐỘI HACCP 18

4. BẢNG MÔ TẢ SẢN PHẨM 20

5. QUI TRÌNH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN BÁNH PHỒNG TÔM. 23

6. XÂY DỰNG QUI PHẠM SẢN XUẤT TỐT (GMP) ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BÁNH PHỒNG TÔM 49

GMP1. CÔNG ĐOẠN TIẾP NHẬN NGUYÊN LIỆU 49

GMP2. CÔNG ĐOẠN BẢO QUẢN NGUYÊN PHỤ LIỆU 53

GMP3. CÔNG ĐOẠN CÂN NGUYÊN PHỤ LIỆU VÀ KIỂM TRA CÂN 56

GMP4. CÔNG ĐOẠN XAY MỊN 58

GMP5. CÔNG ĐOẠN PHỐI TRỘN 60

GMP6. CÔNG ĐOẠN ĐỊNH HÌNH 62

GMP7. CÔNG ĐOẠN HẤP 65

GMP8. CÔNG ĐOẠN LĂN TRỞ – LÀM NGUỘI 68

GMP9. CÔNG ĐOẠN LÀM LẠNH 70

GMP10. CÔNG ĐOẠN CẮT 72

GMP11. CÔNG ĐOẠN SẤY 74

GMP12. CÔNG ĐOẠN PHÂN LOẠI 77

GMP13. CÔNG ĐOẠN CÂN/BAO GÓI 80

GMP14. CÔNG ĐOẠN BẢO QUẢN SẢN PHẨM 82

BIỂU MẪU 84

7. XÂY DỰNG QUY PHẠM VỆ SINH CHUẨN (SSOP) CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÁNH PHỒNG TÔM 93

SSOP1. CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC 93

SSOP2. VỆ SINH CÁ NHÂN 96

SSOP3. PHÒNG CHỐNG NHIỄM CHÉO 103

SSOP4. KIỂM SOÁT ĐỘNG VẬT GÂY HẠI 108

SSOP5. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 110

SSOP6. SỨC KHỎE CÔNG NHÂN 114

SSOP7. BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG HÓA CHẤT – PHỤ GIA 117

SSOP8. VỆ SINH CÁC BỀ MẶT TIẾP XÚC SẢN PHẨM 121

8. XÂY DỰNG HACCP 129

9. THỦ TỤC TRUY XUẤT VÀ THU HỒI SẢN PHẨM 138

10. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HACCP 148

11. KIỂM SOÁT, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ GIÁM SÁT 154

LINK DOWNLOAD

 

Tiền thân của Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi là nhà máy bột Bích Chi, một đơn vị chế biến lương thực – thực phẩm thành lập năm 1966 dưới sự quản lý tư nhân đến năm 1975 chuyển giao cho Ban Tuyên Huấn TW.

Chính thức chuyển thành doanh nghiệp quốc doanh vào ngày16/11/1977 theo quyết định số 2492/LTTP/Cần Thơ của Bộ lương thực thực phẩm. Năm 1986 Công ty được chuyển về tỉnh quản lý.

Ngày 20/11/1991 theo Nghị định 338/HĐPT ban hành quy chế thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nhước, công ty làm thủ tục xin lập lại doanh nghiệp nhà nước.

Ngày 13/08/1997 nhà máy bột Bích Chi chính thức đổi thành Công ty thực phẩm Bích Chi theo Quyết  định số 64/QĐMB/TL của HĐBT tỉnh Đồng Tháp.

Đến năm 2001 xí nghiệp được chuyển thành Công ty Cổ phần Bích Chi. Công Ty được trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng QUACERT chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của Công Ty đã được đánh giá và phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO : 9001-2008.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi là doanh nghiệp được hình thành dưới hình thức chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, căn cứ theo quyết định 968/QĐ.UB.HC ngày 18/10/2000 của UBND tỉnh Đồng Tháp. Hoạt động theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa X kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/1999.

NỘI DUNG:

1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI 4

2. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 13

3. ĐỘI HACCP 18

4. BẢNG MÔ TẢ SẢN PHẨM 20

5. QUI TRÌNH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN BÁNH PHỒNG TÔM. 23

6. XÂY DỰNG QUI PHẠM SẢN XUẤT TỐT (GMP) ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BÁNH PHỒNG TÔM 49

GMP1. CÔNG ĐOẠN TIẾP NHẬN NGUYÊN LIỆU 49

GMP2. CÔNG ĐOẠN BẢO QUẢN NGUYÊN PHỤ LIỆU 53

GMP3. CÔNG ĐOẠN CÂN NGUYÊN PHỤ LIỆU VÀ KIỂM TRA CÂN 56

GMP4. CÔNG ĐOẠN XAY MỊN 58

GMP5. CÔNG ĐOẠN PHỐI TRỘN 60

GMP6. CÔNG ĐOẠN ĐỊNH HÌNH 62

GMP7. CÔNG ĐOẠN HẤP 65

GMP8. CÔNG ĐOẠN LĂN TRỞ – LÀM NGUỘI 68

GMP9. CÔNG ĐOẠN LÀM LẠNH 70

GMP10. CÔNG ĐOẠN CẮT 72

GMP11. CÔNG ĐOẠN SẤY 74

GMP12. CÔNG ĐOẠN PHÂN LOẠI 77

GMP13. CÔNG ĐOẠN CÂN/BAO GÓI 80

GMP14. CÔNG ĐOẠN BẢO QUẢN SẢN PHẨM 82

BIỂU MẪU 84

7. XÂY DỰNG QUY PHẠM VỆ SINH CHUẨN (SSOP) CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÁNH PHỒNG TÔM 93

SSOP1. CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC 93

SSOP2. VỆ SINH CÁ NHÂN 96

SSOP3. PHÒNG CHỐNG NHIỄM CHÉO 103

SSOP4. KIỂM SOÁT ĐỘNG VẬT GÂY HẠI 108

SSOP5. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 110

SSOP6. SỨC KHỎE CÔNG NHÂN 114

SSOP7. BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG HÓA CHẤT – PHỤ GIA 117

SSOP8. VỆ SINH CÁC BỀ MẶT TIẾP XÚC SẢN PHẨM 121

8. XÂY DỰNG HACCP 129

9. THỦ TỤC TRUY XUẤT VÀ THU HỒI SẢN PHẨM 138

10. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HACCP 148

11. KIỂM SOÁT, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ GIÁM SÁT 154

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười Một 17, 2021 — 1:02 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme