THIẾT kế hệ THỐNG sản XUẤT CHÈ ĐEN với NĂNG XUẤT 12000 KG NGUYÊN LIỆU NGÀY | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

THIẾT kế hệ THỐNG sản XUẤT CHÈ ĐEN với NĂNG XUẤT 12000 KG NGUYÊN LIỆU NGÀY

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

NỘI DUNG:

Lời mở đầu:

Chương 1:  GIỚI THIỆU NGUYÊN LIỆU – SẢN PHẨM

1.1. Nguyên liệu

1.1.1. Mô tả chung về đặc tính nguyên liệu

1.1.2. Giá trị của chè tươi 

1.1.3. Giá trị kinh tế 

1.1.4. Yêu cầu chất lượng nguyên liệu

1.1.4.1. Chỉ tiêu lựa chọn nguyên liệu

1.1.4.2.Khả năng đáp ứng các chỉ tiêu

1.1.4.3. Kế hoạch xây dựng nguồn nguyên liệu

1.2. Sản phẩm ( chè đen)

1.2.1.Giới thiệu

1.2.2 Gía trị

1.2.3Chỉ tiêu đánh giá chất lượng

Chương 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ – THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG

NGHỆ 

2.1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất chè đen theo phương pháp truyền thống

2.2. Thuyết minh quy trình công nghệ  sản xuất chè đen theo phương pháp truyền thống

Chương 3: CÂN BẰNG VẬT CHẤT

3.1. Số liệu cơ sở tính toán 

3.2. Chế biến chè đen theo công nghệ truyền thống

3.2.1. Tỉ lệ hao hụt nguyên liệu trong sản xuất

3.2.2. Tính nguyên liệu, sản phẩm cho từng công đoạn sản xuất

3.3. Cân bằng vật chất cho toàn bộ nhà máy

Chương 4: LỰA CHỌN THIẾT BỊ VÀ TÍNH XÂY DỰNG

4.1. Thiết bị sử dụng trong quy trình sản xuất chè đen truyền thống

4.1.1. Thiết bị làm sạch

4.1.2. Thiết bị làm héo

4.1.3. Thiết bị vò

4.1.4. Thiết bị lên men 

4.1.5. Thiết bị sấy

4.1.6. Thiết bị phân loại 

4.1.7. Thiết bị làm sạch 

4.1.8. Thiết bị bao gói

4.1.9.Thiết bị phụ trợ

4.2. Chọn diện tích xây dựng

4.2.1. Một số cơ sở để chọn diện tích xây dựng 

4.2.2. Diện tích các phân xưởng chính 

4.2.3. Diện tích các phân xưởng phục vụ sản xuất 

4.2.4. Diện tích khu vực hành chính, quản lý, sinh hoạt

4.2.5. Diện tích các khu vực và công trình khác

4.3. Bố trí mặt bằng phân xưởng  

4.4. Bố trí khu hành chính:

LINK DOWNLOAD

 

NỘI DUNG:

Lời mở đầu:

Chương 1:  GIỚI THIỆU NGUYÊN LIỆU – SẢN PHẨM

1.1. Nguyên liệu

1.1.1. Mô tả chung về đặc tính nguyên liệu

1.1.2. Giá trị của chè tươi 

1.1.3. Giá trị kinh tế 

1.1.4. Yêu cầu chất lượng nguyên liệu

1.1.4.1. Chỉ tiêu lựa chọn nguyên liệu

1.1.4.2.Khả năng đáp ứng các chỉ tiêu

1.1.4.3. Kế hoạch xây dựng nguồn nguyên liệu

1.2. Sản phẩm ( chè đen)

1.2.1.Giới thiệu

1.2.2 Gía trị

1.2.3Chỉ tiêu đánh giá chất lượng

Chương 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ – THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG

NGHỆ 

2.1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất chè đen theo phương pháp truyền thống

2.2. Thuyết minh quy trình công nghệ  sản xuất chè đen theo phương pháp truyền thống

Chương 3: CÂN BẰNG VẬT CHẤT

3.1. Số liệu cơ sở tính toán 

3.2. Chế biến chè đen theo công nghệ truyền thống

3.2.1. Tỉ lệ hao hụt nguyên liệu trong sản xuất

3.2.2. Tính nguyên liệu, sản phẩm cho từng công đoạn sản xuất

3.3. Cân bằng vật chất cho toàn bộ nhà máy

Chương 4: LỰA CHỌN THIẾT BỊ VÀ TÍNH XÂY DỰNG

4.1. Thiết bị sử dụng trong quy trình sản xuất chè đen truyền thống

4.1.1. Thiết bị làm sạch

4.1.2. Thiết bị làm héo

4.1.3. Thiết bị vò

4.1.4. Thiết bị lên men 

4.1.5. Thiết bị sấy

4.1.6. Thiết bị phân loại 

4.1.7. Thiết bị làm sạch 

4.1.8. Thiết bị bao gói

4.1.9.Thiết bị phụ trợ

4.2. Chọn diện tích xây dựng

4.2.1. Một số cơ sở để chọn diện tích xây dựng 

4.2.2. Diện tích các phân xưởng chính 

4.2.3. Diện tích các phân xưởng phục vụ sản xuất 

4.2.4. Diện tích khu vực hành chính, quản lý, sinh hoạt

4.2.5. Diện tích các khu vực và công trình khác

4.3. Bố trí mặt bằng phân xưởng  

4.4. Bố trí khu hành chính:

LINK DOWNLOAD

M_tả

<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười 3, 2021 — 6:20 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme