Đồ án Khảo sát dao động của ô tô hai cầu trong không gian | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Đồ án Khảo sát dao động của ô tô hai cầu trong không gian

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

Chương 1 Tổng quan về dao động ô tô 03

1.1. Dao động ô tô và các ảnh hưởng của nó. 03 

1.1.1. Dao động ô tô. 03

1.1.2. Các nguyên nhân gây dao động ô tô 03

1.1.3. Ảnh hưởng của dao động đối với ô tô, đường giao thông và cơ thể con người . 04

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến dao động ô tô. 06

1.2. Các chỉ tiêu đánh giá dao động ô tô 06

1.2.1. Chỉ tiêu đánh giá độ êm dịu chuyển động. 07 

1.2.2. Chỉ tiêu về tải trọng động 16.

1.2.3.  Chỉ tiêu về an toàn động lực học. 19

1.2.4.  Chỉ tiêu về không gian bố trí  treo. 19

1.3. Nghiên cứu dao động ô tô. 20

1.4. Thử nghiệm dao động ô tô 23

Chương 2 Cơ sở thiết lập mô hình dao  động ô tô hai cầu trong không gian 24

2.1. Các mô hình dao động tương đương của ô tô 24

2.1.1. Mô hình 1/4 . 24

2.1.2. Mô hình dao động liên kết. 25

2.1.3. Mô hình 1/2( mô hình 1/2 trong mặt phẳng ngang) 26

2.1.4. Mô hình không gian xe con. 27

2.2. Các tham số trong mô hình dao động tương đương 27

2.2.1 Các tham số khôí lượng 27

2.2.2. Các tham số kết cấu hệ thống treo. 29

2.2.3. Các tham số mô tả kích động mặt đường. 35

2.3. Mô  hình dao động tương đương ô tô hai cầu trong không gian. 35

2.3.1. Phân tích cấu trúc. 35

2.3.2. Các giả thiết khi xây dựng mô hình. 37

2.3.3  Thiết lập hệ phương trình vi phân dao động của hệ. 40

Chương 3 Khảo sát dao động không gian ô tô hai  cầu bằng  MatLab – Simulink 47

3.1  Phần mềm  Matlab- Simulink và ứng dụng trong bài toán  dao động 47

3.1.1. Các công cụ giải  hệ phương trình vi phân chuyển động. 47

3.1.2. Giới thiệu về phần mềm Matlab- Simulink và ứng dụng trong bài toán  dao động ôtô 47

3.2 Thiết lập mô hình khảo sát dao động ôtô bằng  MatLab- Simulink 51

3.2.1. Sơ đồ thuật toán mô phỏng dao động ô tô bằng Simulink 51

3.2.2. Sơ đồ các khối chức năng 52

3.2.3. Sơ đồ  khối tổng thể mô phỏng dao động ô tô bằng MatLab – Simulink . 56

3.3 Kết quả khảo sát dao động ôtô GAZ-66 bằng  phần mềm MatLap- Simulink 57

3.3.1 Xe khảo sát 57 

3.3.2 Khảo sát dao động ô tô khi kể đến sự thay đổi của hệ số cản giảm chấn và độ cứng của nhíp 62 

3.3.3 Các kết quả khảo sát dao động ô tô GAZ-66 67 

Kết luận 71

Tài liệu tham khảo 73

Phần Phụ lục

Phụ lục 1   Thông số kỹ thuật  xe khảo sát

Phụ lục2  Chương trình nguồn khảo sát dao động ô tô bằng SIMULINK

Phụ lục 3   Kết quả tính toán dao động của ôtô khảo sát


LINK DOWNLOAD

 

Chương 1 Tổng quan về dao động ô tô 03

1.1. Dao động ô tô và các ảnh hưởng của nó. 03 

1.1.1. Dao động ô tô. 03

1.1.2. Các nguyên nhân gây dao động ô tô 03

1.1.3. Ảnh hưởng của dao động đối với ô tô, đường giao thông và cơ thể con người . 04

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến dao động ô tô. 06

1.2. Các chỉ tiêu đánh giá dao động ô tô 06

1.2.1. Chỉ tiêu đánh giá độ êm dịu chuyển động. 07 

1.2.2. Chỉ tiêu về tải trọng động 16.

1.2.3.  Chỉ tiêu về an toàn động lực học. 19

1.2.4.  Chỉ tiêu về không gian bố trí  treo. 19

1.3. Nghiên cứu dao động ô tô. 20

1.4. Thử nghiệm dao động ô tô 23

Chương 2 Cơ sở thiết lập mô hình dao  động ô tô hai cầu trong không gian 24

2.1. Các mô hình dao động tương đương của ô tô 24

2.1.1. Mô hình 1/4 . 24

2.1.2. Mô hình dao động liên kết. 25

2.1.3. Mô hình 1/2( mô hình 1/2 trong mặt phẳng ngang) 26

2.1.4. Mô hình không gian xe con. 27

2.2. Các tham số trong mô hình dao động tương đương 27

2.2.1 Các tham số khôí lượng 27

2.2.2. Các tham số kết cấu hệ thống treo. 29

2.2.3. Các tham số mô tả kích động mặt đường. 35

2.3. Mô  hình dao động tương đương ô tô hai cầu trong không gian. 35

2.3.1. Phân tích cấu trúc. 35

2.3.2. Các giả thiết khi xây dựng mô hình. 37

2.3.3  Thiết lập hệ phương trình vi phân dao động của hệ. 40

Chương 3 Khảo sát dao động không gian ô tô hai  cầu bằng  MatLab – Simulink 47

3.1  Phần mềm  Matlab- Simulink và ứng dụng trong bài toán  dao động 47

3.1.1. Các công cụ giải  hệ phương trình vi phân chuyển động. 47

3.1.2. Giới thiệu về phần mềm Matlab- Simulink và ứng dụng trong bài toán  dao động ôtô 47

3.2 Thiết lập mô hình khảo sát dao động ôtô bằng  MatLab- Simulink 51

3.2.1. Sơ đồ thuật toán mô phỏng dao động ô tô bằng Simulink 51

3.2.2. Sơ đồ các khối chức năng 52

3.2.3. Sơ đồ  khối tổng thể mô phỏng dao động ô tô bằng MatLab – Simulink . 56

3.3 Kết quả khảo sát dao động ôtô GAZ-66 bằng  phần mềm MatLap- Simulink 57

3.3.1 Xe khảo sát 57 

3.3.2 Khảo sát dao động ô tô khi kể đến sự thay đổi của hệ số cản giảm chấn và độ cứng của nhíp 62 

3.3.3 Các kết quả khảo sát dao động ô tô GAZ-66 67 

Kết luận 71

Tài liệu tham khảo 73

Phần Phụ lục

Phụ lục 1   Thông số kỹ thuật  xe khảo sát

Phụ lục2  Chương trình nguồn khảo sát dao động ô tô bằng SIMULINK

Phụ lục 3   Kết quả tính toán dao động của ôtô khảo sát


LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười 29, 2021 — 6:58 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme